Публічна оферта

Цей документ є офіційною пропозицією (офертою) юридичної особи Microsity Sp zoo, що надає послуги під торговою маркою МMonitoringKit, іменованого надалі “Виконавець”, будь-якій юридичній особі або фізичній особі-підприємству або фізичній особі, іменованому в Далі “замовник”, укласти договір на надання платних послуг в мережі Інтернет.
Ця оферта є публічним договором згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України.
Здійснюючи оплату послуг Виконавця, передбачених цим договором та зазначених на сайті https://monitoringkit.eu/, замовник зазначає повне та безумовне прийняття всіх умов цього договору, відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України (акцепт оферти).

Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язаний надати Замовнику послуги з управління, обслуговування та/або користування комп’ютерним і мережевим обладнанням та / або засобами обробки даних, які функціонують в рамках інформаційної системи замовлення (далі–послуги), і належить Виконавцю або замовнику.

1.2. Перелік доступних послуг, їх характеристика та вартість вказуються на сайті https://monitoringkit.eu / (далі по тексту-сайт).

1.3. Порядок надання послуг, інформаційна взаємодія між сторонами та інші умови надання послуг встановлюються в Регламенті (розміщений за посиланням: https://monitoringkit.eu/documents/reglament), який є невід’ємною частиною цього договору, а Замовник зобов’язаний прийняти послуги та оплатити їх.

Права та обов’язки сторін

2.1. Замовник має право:

2.1.1. отримати від виконавця інформацію щодо надання послуг.

2.1.2.на власний розсуд використовувати обладнання, розміщуючи на ньому інформацію, що не заперечує проти вимог чинного законодавства України. Надавати, за допомогою обладнання, Послуги, в тому числі оплачувані, неохоронюваному колу третіх осіб.

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. виконати умови регламенту.

2.2.2. Вказувати повну та доступну інформацію при використанні сайтом https://monitoringkit.eu / і сервісом https://monitoringkit.com (реєстрація замовлення на сайті, оформлення послуг на сайті і т.п.).

2.2.3. Своєчасно і в повному обсязі проводити оплату послуг.

2.2.4. Прийняти належним чином надані послуги.

2.2.5. дотримуватися законодавства України та норм міжнародного права щодо інформації, її передачі та захисту.

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Повністю або частково припинити надання послуг у разі порушення Замовником цього Договору, регламенту та додатків до нього, а також чинного законодавства України.

2.3.2.в односторонньому порядку внести зміни в цей договір і Регламент, в тому числі, але не обмежуючись – змінити вартість послуг. У такому випадку оферта в новій редакції набирає чинності з моменту публікації таких змін на сайті.

2.4. Виконавець зобов’язаний:

2.4.1. Надавати замовленим замовником послуги належним чином.

2.4.2. Зберігати конфіденційність інформації замовлення, отриманої при реєстрації, при оформленні замовлення, а також містити часткові повідомлення електронної пошти, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.4.3. Забезпечити доступ до сайту.

2.4.4. Публікувати на сайті офіційні повідомлення, що стосуються обслуговування замовлень, зміни тарифів на оплату, зміни цього Договору, регламенту та додатка до нього.

Вартість послуг і порядку оплати

3.1. Вартість послуг встановлюється Виконавцем у національній валюті України та вказується на сайті.

3.2. Оплата здійснюється Замовником в порядку 100% передоплати, шляхом незаконного перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або через уповноваженого виконавця третіх осіб.

3.3. Рахунки (рахунки-фактури), акти прийому-передачі наданих послуг та інші бухгалтерські документи за цим договором на вимогу замовника надсилаються на адресу електронної пошти замовника, який ввів замовлення в офісі Виконавця або направляє поштову адресу вказаному замовленню.

3.4. Замовник, приймаючи умови цього Договору (акцепт оферти), дає свою згоду на отримання відомостей електронною поштою (е-Маіл) і через служби коротких повідомлень (смс), що здійснюють надання послуг в рамках цього Договору.

Відповідальність сторін

4.1. Відповідальність сторін визначається цим договором, Регламентом та чинним законодавством України.

4.2. Виконавець, надаючи послуги за цим Договором, несе відповідальність за управління та обслуговування комп’ютерного та мережевого обладнання та / або засобів обробки даних. Відповідно, Виконавець не несе відповідальності за результати використання або відсутності такого обладнання замовником.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та мережі передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до послуг, служб і сервісів.

4.4. Виконавець не несе відповідальності за порушення, заподіяне замовлення або третім особам в результаті дій або бездіяльності замовника. У тому числі, але не обмежуючись, за минулий час, який є наслідком тимчасової, часткової або повної зайнятості відповідного обладнання; корекційної або некоректної роботи програмного забезпечення, яке працює на відповідному обладнанні; інформація з використанням обладнання; порушення в результаті дій або бездіяльності замовника, яке призвело до порушень прав третіх осіб, у тому числі інтелектуальної власності, втрати доходу, очікуваного прибутку, економіки, ділової активності, репутації тощо.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за позовами третіх осіб та/або замовника за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань перед такими особами за надання послуг або продаж товарів, які частково або повністю надаються або надаються Замовником за допомогою послуги Виконавця.

Порядок розгляду притензій і спорів

5.1. вимоги законодавства стосовно послуг, що надаються приймаються і розглядаються Виконавцем у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2.при не досягненні згоди між сторонами в порядку досудового врегулювання спір, наявний спір підлягає розгляду в суді згідно з чинним законодавством України.

Форс-мажор

6.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору, якщо це викликано дією непереборної сили, про які сторони не могли знати, або не могли їх представити.

6.2. сторони, яка стала відомо про настання або поглинання таких відносин непомітно повідомляє про це іншу сторону.

6.3. виконання цього договору, в повному обсязі або частково, припиняється на час дії таких договорів. Якщо дія непереборної сили триває більше трьох місяців, то цей Договір вважається розірваним.

Прикінцеві положення

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту прийняття його умов замовником (акцепту оферти), надходження грошових коштів на рахунок Виконавця і діє до закінчення оплачуваного періоду.

7.2. Термін дії цього договору автоматично продовжується при подальшій оплаті послуг на оплачений період послуг.

7.3. Замовник має право відмовитися від послуг Виконавця в односторонньому порядку, в будь-який час, про що письмово повідомляє Виконавцю.

7.4. Виконавець має право відмовитися від надання послуг в односторонньому порядку, з наданням за 30 (тридцять) календарних днів, про що письмово повідомляє замовнику.

7.5. У разі дострокового розірвання цього Договору, Замовнику, за його заявою, проводиться повернення невикористаних грошових коштів. Повернення коштів здійснюється тільки в безготівковій формі. Перерахування коштів, що повертаються третій особі, в т.ч. на вимогу замовника, не проводиться.

7.6. акцептом даної Оферти Замовник підтверджує:

він ознайомлений зі змістом Положення Про захист та обробку персональних даних контрагентів

Виконавець повідомив, а Замовник ознайомився зі своїми правами у сфері захисту персональних даних, передбачених статтею 8 Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 №2297-ВІ

він проінформований про володіння персоналу даних, склад і зміст зібраних кадрових даних, мету звернення персоналу даних та осіб, яким передані персональні дані, що визначено Положенням Про захист і звернення персоналу даних контрагентів шляхом вільного і жодним чином неохоронюваного волевиявлення, надання згоди Виконавець на обробку своїх персональних даних в базі персональних даних виконавця “контрагенти”, добровільно надані при реєстрації замовлення, відповідно до, у тому числі передачу персональними даними виконавцями третім особам.

Реквізити Виконавця

MICROSITY SP Z O. O.

NIP/VAT ID: 9512393378

Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

Тел. +48 735 605 323

E-mail: info@monitoringkit.com